website here http://belgianhomebrewersassociation.be/?festoper=association-rencontre-gay&d24=ae Action Project : RUBP

งานด้านกายภาพ

งานด้านคลินิค

No. Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame
1 Set Up Dentistry Service
2 Set Up Child Development
Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame

งานบริหารจัดการ | HR | Administrative |

No. Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame
1 จัด Medical Executive Meeting เพื่อพัฒนาและสร้าง
Yee
Routinely | every 2nd and 4th of every month
2 จัดระบบผู้บริหารตรวจการพยาบาล เพื่อให้มีผู้บริหารดูแลด้านงานปฏิบัติการ ครอบคลุม 24 ชม. อ.บี , Nursing Manager
3 Internal Audit - สร้างคุณค่า K. Sarinthorn
4 Outsource - Lab เพื่อให้งานด้านชันสูตรเป็นไปได้ด้วยดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย และ ได้มาตราฐาน และมีผลประกอบการที่ดี RVUB
5 Outsource - Imaging
6 Debt Clearing - SS | รพ. สรรพประสิทธิ์
Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame

งานฝ่ายสนับสนุน

No. Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame
1 Patient 's file Clearance Pakasit
2 จัดตั้งศูนย์ประสานสิทธิ์ Pakasit
Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame

งานระบบ IT

No. Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame
1 Policy & Direction เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบ IT ของกลุ่ม รพ. ราชเวช Yee | Sayris
2 ซื้อระบบ HIS เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
3 Data Management | Preparation, Transferring
4 System Testing Pakasit | Kengkit
5 System Parallel Testing Pakasit | Kengkit
6 Training
Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame

งานพัฒนาธุรกิจ ( MKT , PR , SALE , CSR & CRM )

No. Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame
1 ยกเลิกประกันสังคม ผอ. กรสกุล สำอางจิตร
2 Laos Trip
3 Cambodia Trip
4 Agency Setting Up
Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame

งานคุณภาพ

No. Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame
1 1.แผนงานประจำปี 2562 โครงการจัดอบรม ISO9001:2015 งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
1.1เสนอโครงการอบรมระบบคุณภาพ ISO9001:2015
1.2ขออนุมัติผู้บริหาร
1.3ตอบรับการอบรม ISO9001:2015
1.4จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์วิดีทัศน์
1.5จองตั๋วเครื่องบินวิทยากรไป-กลับ(กรุงเทพ-อุบล)
1.6บริษัทยูไนเต็ดเทรนนิ่งเซอร์วิสจำกัด ส่งวิทยากรอบรมคุณภาพISO9001:2015
1.7หัวหน้าแผนกอบรมระบบคุณภาพISO9001:2015
1.8อาหารและของว่างผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน
1.9ประเมินผลการอบรมISO9001:2015
ธุรการศูนย์คุณภาพ
ธุรการสำนัก ผอ.
คุณสรินทร
2 2.แผนงานประจำปี2562 แผนเตรียมการรับการตรวจประเมินISO9001:2015 ทั้งระบบ -ทุกแผนกผ่านการรับรองระบบคุณภาพISO9001:2015ทั้งระบบ
-โรงพยาบาลราชเวชต่ออายุใบ Certificed ตามระยะเวลาทันกำหนด
2.1ประชุมหัวหน้าแผนกเตรียมความพร้อม Up Date เอกสารคุณภาพSP/WI
2.2รวบรวมดัชนีชี้วัดคุณภาพงานปี2562ครบ25ตัวชี้วัด
2.3รวบรวม Action Plan แผนงานครบทุกแผนก
2.4ประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพงานครบทุกแผนก
2.5จัดทำเอกสารคุณภาพ Up Date SP/WI/FM
2.6แจกจ่ายเอกสารที่ผ่านการUp Date SP/WI/FM
2.7อบรม Auditorใหม่/ทำWork Shop เตรียมตรวจ IQA
2.8ทีมAuditor ตรวจ IQA และสรุปผลการตรวจ IQAแผนกต่างๆ
2.9ทุกแผนกรับการตรวจระบบคุณภาพทั้งระบบISO9001:2015
QMR
สรินทร
3 3.แผนพัฒนาคุณภาพรพ.ราชเวชอุบลราชธานี ปี2563 3.1ประชุมทีมพัฒนาธุรกิจ
-สร้างProduct/Serviceของรพ.
-ประชุมทีมบริหารเพื่อทบทวนProductต่างๆ
-สรุปผลการประเมินProduct/Service
ทีมบริหาร
4 3.แผนพัฒนาคุณภาพรพ.ราชเวชอุบลราชธานี ปี2563 3.2ประชุม PCT
-ทบทวนการดูแลผู้ป่วย
-Clinical Tracer
-12กิจกรรม
ทีม PCT
คุณนิตยา นามแสน
5 3.แผนพัฒนาคุณภาพรพ.ราชเวชอุบลราชธานี ปี2563 3.3ประชุม RM(Risk Management)
-ทบทวนอุบัติการณ์
-วางมาตรการป้องกัน
-รายงานHOR
ทีม RM
คุณฐานมาส หลวงเทพ
6 3.แผนพัฒนาคุณภาพรพ.ราชเวชอุบลราชธานี ปี2563 3.4ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
-ทบทวนอุบัติการณ์ด้าน ENV/ความปลอดภัย
-วางระบบต่างๆ
ทีม ENV
คุณอภิญญา สนธิ
7 3.แผนพัฒนาคุณภาพรพ.ราชเวชอุบลราชธานี ปี2563 3.5ประชุมICคณะกรรมการโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
-ดำเนินงานIC/วางมาตรการ
-รายงานการประชุมครบทุกครั้ง
ทีม IC
คุณอารยา บุญยาน
8 3.แผนพัฒนาคุณภาพรพ.ราชเวชอุบลราชธานี ปี2563 3.6ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์(INS)
-ทบทวนการดูแลเครื่องมือแพทย์แผนกต่างๆ
ทีมINS
9 3.แผนพัฒนาคุณภาพรพ.ราชเวชอุบลราชธานี ปี2563 3.7ประชุมHRM คณะกรรมการบริหารบุคคล
-ทบทวนทุกกฏระเบียบระดับโรงพยาบาล/แผนพัฒนาบุคลากร
ทีม HRM
คุณลัดดา วิชัย
10 3.แผนพัฒนาคุณภาพรพ.ราชเวชอุบลราชธานี ปี2563 3.8ประชุมประจำเดือนหัวหน้าแผนก
-นำผล Morning Brief นำเนื้อหามาหาแนวทางแก้ไขและรายงานผู้บริหาร
สำนักผู้อำนวยการ
Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame

ฝ่ายแพทย์พยาบาล

No. Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame File
1 จัดทำแผนผังโครงสร้างฝ่ายการพยาบาล  แต่ละแผนก เพื่อกำหนดหน้าทีความรับผิดชอบและสายงานบังคับบัญชา แพทย์หญิงวีรนุช 9 พย 2561
2   กำหนดร่วมกับผู้อำนวยการแพทย์กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจโรงพยาบาล วิสัยทัศน์ - เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน บริการอบอุ่น ประทับใจและปลอดภัย
พันธกิจ - มีระบบบริหารจัดการและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานแห่งวิชาชีพและธรรมาภิบาล
แพทย์หญิงวีรนุช
คุณฐานมาส
10 ธค 2561
3 บริหารจัดสรรอัตรากำลังแต่ละแผนก ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการ เพื่อให้อัตรากำลังเหมาะสมตามภาระงานผู้รับบริการพึ่งพอใจไม่เกิดความเสี่ยง คุณฐานมาส 1/11/2561
4 ปรับ Jop พยาบาลที่ OPD เจาะ Lab แทนเจ้าหน้าที่ห้อง Lab เนื่องจากพยาบาลสามารถประเมินและดูแลผู้ป่วยได้ในการให้บริการเจาะ Lab เพื่อกำหนดหน้าบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน
5 สถานที่ปรับปรุงสถานที่ห้อง Lab ฝ้า เพดาน การจัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมสะดวกในการทำงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย
1/12/2561
6 กำหนดนโยบายการประชุมในฝ่ายการพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งทุกสิ้นเดือน และประชุมเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนต่างๆ เพื่อร่วมหารือ แนวทางการปฎิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่ไม่สอดคล้อง
1/1/2562
7 กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพงานฝ่ายการพยาบาลในปี 2562 ดำเนินการตามแผนคุณภาพเรียบร้ย
1/1/2562
8 การประเมินสมรรถนะพยาบาล แนบไฟล์ เพื่อประเมินความสามารถการทำงานของพยาบาลนำมาพัฒนาการทำงาน
9 กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรไปอบรมภายนอกโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาความรู้ 8 แนบไฟล์ ดำเนินการ ส่ง 1/1/2562
10 ส่งอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม ACLSนางนิตยา นามแสน นางฐาณมาส  หลวงเทพ
1/1/2562
Project Objective & Progress Owner Status | Time Frame

auckland gay dating site

click here for more info

incontri adulti toscana

try here