Physical & Functional Medicine

ผมคิดคำนี้มา หมายถึงขอบเขตกว้างๆ ของการดูแลและรักษาสุขภาพ รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย โดยการออกกำลังกาย หรือการชยับเขยือนร่างกาย เพื่อคงให้สภาพร่างกายดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และสามารถใช้ร่างกายนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้เช่นกัน ครอบคลุมตั้งแต่คนไข้นอนติดเตียงต้องไปเคาะปอดให้เสมหะออกมาง่ายขึ้น จนกระทั่งฝึกนักกีฬาให้แกร่งเป็นแชมปม์ได้เลยทีเดียว ผมแบ่งกลุ่มของ Physical & Functional Medicine เป็น  4 กลุ่ม

  1. Therapeutic Physical & Functional Medicine กลุ่มการรักษาที่เรียกว่า เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือกายภาพบำบัด ทำให้คนที่มีภาวะเจ็บไข้ได้ป่วย คงสภาพและหรือพัฒนาสภาพและการทำงานของร่างกาย ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองมากที่สุด  หรือหากจะเสื่อมก็เสื่อมได้ช้าที่สุด
  2. Preventing & Promoting คือคนที่ยังไม่ป่วย แต่อยากสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปรกติมากที่สุด ห่างไกล โรคภัยไข้เจ็บ คือกลุ่มคนที่ไม่อยากแก่ หรือแก่ช้า อย่างน้อยก็แก่สมวัย
  3. Sport Performance อันนี้ขั้นสูงคือฝึกร่างกายให้พร้อมที่สุด เพื่อไปเล่นกีฬา ให้มี Performance สูงสุด คืออาชีพจะเล่นกีฬาอาชีพ อะไรก็ได้ แต่มาใช้ Sport Science มาพัฒนาร่างกายและการทำงานของร่างกาย  รวมไปนักกีฬาที่บาดเจ็บ ต้องมาฟื้นสภาพ