รายได้ของแพทย์

H1 H2 H3 H4 H5

ที่มาของรายได้แพทย์ 

DF – Clinical Services

Guarantee 

Pure DF 

Non – Clinical Services

Incentive

งานบริหาร

งานจัดการ 

รพ. หัก DF จากแพทย์ 

you can try here  

  1. รายได้ของแพทย์ในการทำงานใน รพ. มีได้หลายรูปแบบ แล้วแต่นโยบายและการตกลงระหว่างแพทย์กับ รพ.
  2. รายได้แพทย์โดยหลักๆ เกิดจาก DF คือรักษาพยาบาลในการรักษาคนไข้ แต่ก็จะมีรายได้อื่นๆ เพิ่มได้อีกเช่น แพทย์ที่ทำบริหาร รพ. จะจ่ายค่าตอบแทน fix หรือบางท่านเย็นมาหรือวันหยุดรับอยู่เวร ก็จะได้ค่าอยู่เวรเพิ่มต่างหาก บางท่านทำ DF ได้น้อยกว่าที่ต้องการ แต่ รพ. ต้องการแพทย์ท่านนี้ให้ทำงานใน รพ. จึงมีการสัญญาจ่ายประกันขั้นต่ำให้แพทย์

Doctor Tax 

ที่ทำกันอยู่

ตามกฎหมาย

เราจะทำอย่างไร ต่อไปในอนาคต

http://19dentalclinic.com/tazz.php แพทย์หลายท่าน แต่ละท่านมีที่มาของหลายได้แตกต่างประเภทกัน เช่นได้เงินเดือน fix จากการทำงานบริหาร ได้เงิน DF จากการตรวจรักษา ได้ค่าตอบแทนจากการอยู่เวร ซึ่งรายได้แต่ละแบบจะต้องถูกหักให้ รพ. ตามนโยบายของ รพ. แต่จะต้องนำไปคิดภาษีให้ถูกต้อง ให้ถูกประเภท ที่ผ่านมาแพทย์หลายท่านที่ไม่ศึกษาและเข้าใจวิธีการเสียภาษีที่ถูกต้อง จึงทำผิดกฏหมายโดยไม่ตั้งใจ รู้เท่าไม่ถึงการ ถูกสรรพการเรียกพบ และถูกปรับย้อนหลังอีกมาก ก็มีมาแล้ว เรื่องนี้ รพ. และเเพทย์ต้องคุยกันให้เขาใจ

useful reference โดยทั่วไป รพ. จะทำสัญญากับแพทย์ว่า เป็นผู้มาประกอบวิชาชีพโรคศิลป์ที่ รพ. แพทย์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของ รพ. แต่มาประกอบวิชาชีพอิสระที่ รพ. โดย รพ. จะจัดเตรียมความพร้อม ในด้านต่าง ๆ ให้แพทย์ได้ทำงานดูแลคนไข้ได้ดี

แพทย์ดูแลคนไข้เสร็จ จะคิดตังค์กับคนไข้ และขอให้ รพ. เป็นผู้จัดเก็บจากคนไข้ แพทย์จะไม่เรียกเก็บจากคนไข้โดยตรง โดย รพ. จะหักเงินที่แพทย์เก็บจากคนไข้เป็นค่าบริหารจัดการ

try this web-site วิธีนี้แพทย์จะนำตัวเลขรายได้ที่เก็บจากคนไข้ทั้งหมด ไปเสียภาษี วงเล็บ (6)

ragazza cerca uomo milano แต่จะมีลัการะรายได้ต่าง ของแพทย์ที่ต่างไปจากนี้ ซึ่งจะเขียนรายละเอียดต่อไปอีก

แพทย์ที่รับเงิน  Fix จะเป็นเจ้าที่หรือลูกจ้าง ของ รพ. ต้องเสีย (1)

Hospital Bill

องค์ประกอบ

DF

DF แพทย์

หลักการคิด DF 

ราคาตลาด

ความคุ้มค่า งานที่  service & ผลที่ได้รับ

วิธีคิด DF

ปัจจัยที่มีผลต่อการคิด DF 

ประเภทของการ Services 

OPD

IPD

Outside

Qualification ของแพทย์ 

ระดับความซับซ้อนในการ services 

ระยะเวลาในการ services 

 

 

 

 

 

 

การคิด DF ของแพทย์